Team

Artistic Director
Dr. Kerstin Evert
E-Mail: kerstin.evert[at]kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 42

Dramaturge | Project Coordinator
Niklaus Bein
E-Mail: niklaus.bein[at]kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 321

Project Management Explore Dance | Digital Communication
Uta Meyer
E-Mail: uta.meyer[at]kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 52

Dance Outreach
Kirsten Bremehr
E-mail: kirsten.bremehr[at]kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 50

Assistant

Ruth Ortlieb
E-mail: ruth.ortlieb[at]kampnagel.de
Telefon: +49 (0)40 / 270 949 - 45Fax
+49 (0)40 / 270 949 - 11

Freelance Collaborators

Assistance Administration
Felix Wittek

Communications
Ulrike Steffel
E-Mail: info[at]ulrikesteffel.de
Tel.: +49 (0)40 / 41 45 57 46
Fax: +49 (0)40 / 41 45 57 47

Curator of the Professional Training Program
Kerstin Kussmaul
E-Mail: tanzplan[at]kampnagel.de